Wypożyczalnia

Dofinansowania

Dofinansowania NFZ

O dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia może ubiegać się każda osoba ubezpieczonej, tj. taka, która ma opłacane składki zdrowotne.

Zasady zaopatrywania w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2004r. Zawiera ono szczegółowy wykaz przedmiotów medycznych, które podlegają dofinansowaniu oraz określa limity, czyli kwoty do jakich NFZ refunduje dany sprzęt. Dodatkowo rozporządzenie to zawiera informacje dotyczące kryteriów przyznawania sprzętu, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie. Najważniejsze dla chorego są informacje o tym jak często można dany sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty NFZ refunduje ich zakup. W niektórych przypadkach wymagany jest obowiązkowy udział własny w pokryciu kosztów zakupu danego sprzętu.

Jak uzyskać dofinansowanie NFZ?

 • Udaj się do uprawnionego lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w potrzebny sprzęt  ortopedyczny i środek pomocniczy. Pamiętaj, że lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprawdź to! w powyżej zamieszczonych wykazach).
 • Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ
 • Zrealizuj zlecenie w sklepie lub u producenta, który ma podpisaną umowę z NFZ

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków. W takiej sytuacji postaraj się o zwiększenie środków na zlecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR.

Naprawa sprzętu

Zgodnie z przepisami część przedmiotów ortopedycznych, należących do przedmiotów refundowanych, podlega naprawie (np. wózek inwalidzki, aparat ortopedyczny, protezy kończyn).

Procedura realizacji naprawy obejmuje:

 • Wypełnienie zlecenia na wykonanie naprawy przedmioty ortopedycznego
 • Potwierdzenie  zlecenie do realizacji w oddziale NFZ
 • Realizacja zlecenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia

 

Naprawy nie dotyczą środków pomocniczych.

Dofinansowania PCPR

Jeżeli masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u?

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ

Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starć się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeżeli cena zakupu danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest niższa niż ustalony przez NFZ limit)
 • 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit)

Starając się o dofinansowanie PCPR, do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ, należy złożyć poniższe dokumenty:

 • Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 • fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (ksero)
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR).

 

Należy pamiętać, iż dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.(sprawdzić?)

 

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Należy pamiętać, iż dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

 

3. Dofinansowanie służące likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętego wynagrodzenia (sprawdzić!)

O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniższe dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR).

 

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

 Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje również osobom niepełnosprawnym, które:

 • mają zaległości wobec PFRON,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy  z PFRON, rozwiązana z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

 

 

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się oraz:

 • jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w którym likwiduje się bariery  lub,
 • posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR.

 

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: